News

مطالب حذفی ریاضی عمومی 1

مطالب حذف شده کتاب ریاضی عمومی 1-1

مطالب حذفی ریاضی عمومی 1 انتشارات نگاه دانش

در کتاب ریاضی عمومی 1 جلد اول (ویرایش دوم و سوم) در قسمت اول از هر فصل كلیه مباحث به صورت كامل ارائه شده است. اما برخی از آنها به ندرت در كنكورها مورد سوال قرار گرفته اند و لذا میتوانید از آنها عبور نمایید كه آنها را تحت عنوان مطالب حذفی ریاضی عمومی 1 یا مطالعه آزاد معرفی می كنیم  بسیاری از مطالبی كه تحت عنوان مطالعه آزاد (حذفی) در ادامه معرفی میشوند در اكثر كتابهای مرجع دانشگاهی (منابع ریاضی عمومی) فاقد مطلب مجزای درسی بوده و در برخی موارد تمرین این كتابها هستند. با وجود اینكه اكثر این مطالب از نظر وزارت علوم جز سرفصل ریاضی 1محسوب میشوند در بسیاری دانشگاه ها(حتی دانشگاه های معتبر!!!) تدریس نمیشوند.

ضمنا هیچ اطلاعیه ای از طرف سازمان سنجش یا وزارت علوم مبنی بر اینكه مطالب ذكر شده در ادامه از مباحث ریاضی ۱حذف شده اند، صادر نشده است. اما به دلیل آنكه(این مطالب كه حجم آنها كمتر از ۵ درصد مطالب ریاضی ۱ است)  به ندرت مورد سوال بوده اند(برای داشتن فرصت كافی برای مرور سایر مطالب) بهتر است از آنها عبور نمایید.

بدیهی  است اگر مبحثی را حذف كنید(مباحثی كه به ندرت در كنكور مورد سوال بوده اند) در سایر قسمتهای كتاب نیز باید از تست هایی كه با آن مباحث مرتبط هستند، حذف گردند.

فصل 1

بهتر است این فصل را به عنوان مرجع در نظر بگیرید. در سایر فصلها كمتر به جزییات این فصل نیاز می شود. هر چند در كنكور برخی رشته ها مستقیما از این فصل سوالاتی مطرح شده است اما دانستن كلیاتی در مورد دامنه و برد و توابع و ویژگی آنها برای حل سوالات كافی هستند و بنابراین نیازی به حفظ كردن اتحادهای موجود در این فصل نمی باشد. اما مواردی كه در خلاصه نكات مهم این فصل در صفحه 43 و 44 مطرح شده اند را به خاطر بسپارید

 بر خلاف فصلهای 2 تا 7 كه تمام مثالها و تستهای  قسمت اول هر فصل باید حل گردد برای آنكه وقت زیادی در فصل 1 صرف نشود تعدادی از سوالات را در قسمت اول این فصل مشخص میكنم كه حتما باید آنها را حل نمایید و بابقی جزو مطالب حذفی ریاضی عمومی 1  می باشد.

شماره مثالهای مهم : 4 , 6 , 8 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 .

شماره تستهای مهم : 1 , 3 , 5 , 6  , 8 , 10 , 12 , 13 , 16 , 17 , 18 , 21 , 24 , 29.

مطالب حذف شده کتاب ریاضی عمومی 1

فصل دوم

در این فصل مطالب حذفی ریاضی عمومی زیادی وجود ندارد. اما از مبحث مجانب در كنكورها كمتر سوال آمده است.

شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه 61 تا 90)

فصل سوم

در این فصل می توانید از موارد زیر صرف نظر كنید.

  • تذكر 17 در صفحه 136 و 137
  • تعبیر فیزیكی و اقتصادی مشتق در صفحه 138

  شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه 125 تا 184) به جز مطالب حذفی ریاضی عمومی بالا

فصل 5

مبحث محاسبه مساحت و طول قوس نمودارهای قطبی در این فصل اهمیت زیادی دارد. در این فصل نمودارهای قطبی در صفحه 418 و 419 را به خاطر بسپارید. از موارد زیر به ندرت در كنكورها سوالی مطرح شده است.

  • حالات خاص نمودارهای قطبی در صفحه 415
  • مبحث تقارن و دوران در صفحه 416

شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه 413 تا 432) به جز مطالب حذفی ریاضی عمومی بالا

فصل 4

این فصل در كتاب ریاضی 1 مهمترین فصل است و تنوع سوالات زیادی دارد.از موارد زیر به ندرت در كنكور سوال آمده است.

  •  آزمون دیریكله در صفحه 289
  • مثال 33 در صفحه 290
  • تابع بتا در صفحه 301 و 302 اما رابطه (4-15) در صفحه 302 را به خاطر بسپارید.

شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه 245 تا 324) به جز مطالب حذفی ریاضی عمومی بالا

فصل 6

مطالب حذفی ریاضی عمومی خاصی را نمیتوان در این فصل یافت.

 شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه 449 تا 464)

فصل 7

مانند فصل انتگرال تنوع سوال زیادی دارد. خصوصا از مبحث سری توانی و تیلور در كنكورها سوالات زیادی مطرح شده است.

از موارد زیر در این فصل به ندرت سوال آمده است.

  • دنباله های بازگشتی(مثال 5 و 6 و 7 در صفحه 491)
  • آزمون تراكم كوشی و رابه در صفحه 512
  • آزمون آبل در صفحه 513

  شماره تستها و مثالهای مهم: كلیه تستها و مثالهای قسمت اول این فصل (از صفحه487 تا 538) به جز مطالب حذفی ریاضی عمومی بالا

دیدگاهتان را بنویسید